Opći uvjeti poslovanja

TIM Nekretnine

agencija za poslovanje nekretninama

vl.Tomislav Kokotec

MirkaMaleza 12, 42 240 Ivanec

OIB:71575464325


OPĆI UVJETI POSLOVANJA


OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovaj dokument preduvjet je i temelj za tumačenje svih odnosa proizašlih iz djelatnosti posredovanja kao i ugovora u svezi sa posredovanjem.


Članak 2.

U obavljanju posredničkog posla, TIM Nekretnine su obvezne postupati savjesno i pošteno te u skladu s dobrim običajima graditi povjerenje, štiteći interes nalogodavca i druge strane te nastupati nepristrano u cilju realizacije posla, vodeći računa o dostojanstvu posredničkog poziva.


Radi postupanja u skladu sa stavkom 1. ovog članka, TIM Nekretnine se obvezuju na prikladan način podizati razinu stručnog znanja zaposlenika koji obavljaju poslove posredovanja.

Članak 3.


TIM Nekretnine se obvezuju štititi interese stranaka te nalogodavca obavijestiti o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su joj poznati.

Članak 4.


TIM Nekretnine se ne smiju koristiti nedostatnim informiranje i nestručnošću stranke radi pribavljanja poslovne koristi te u namjeri postizanja cijene koja nije u skladu s tržišnim uvijetima.

Članak 5.


Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio ugovora o posredovanju koji je zaključen između Posrednika i Nalogodavca.


II
PONUDA I CIJENE NEKRETNINA


Članak 6.


Ponuda agencije TIM Nekretnine temelji se na podacima koje zaprima pismenim i usmenim putem te je uvjetovana potvrdom. 

Zadržavamo mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine.


Za netočne podatke Agencija odgovara u slučaju namjernog, izrazito nemarnog ponašanja agencije.


Sve ponude Agencije i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje Agencije smije prenijeti
trećoj osobi.


Cijene nekretnina u ponudi iskazane su prvenstveno u eurima, a mogu biti iskazane u protuvrijednosti kuna na dan ispostavljanja ponude.


III
UGOVORI O POSREDOVANJU


STANDARDI UGOVOR


Članak 7.


Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju posredovanog pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu ugovorenu posredničku naknadu (proviziju) ako posredovani posao bude zaključen.


Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između Posrednika i Nalogodavca u pisanom obliku. U posredničkom
ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju / kupnju / zamjenu / najam / zakup  predmetne nekretnine.


Ugovor o posredovanju sklapa se na određeni ugovoreni rok koji se može više puta produžiti, sve do ispunjenja ugovora odnosno sporazumnog ili jednostranog raskida bilo koje ugovorne strane.

Posrednik može iznimno, na zahtjev pojedinog prodavatelja / najmodavca / zakupodavca nekretnine temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine u elektroničkim i drugim medijima te istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada za predmetnu nekretninu pribavi kupca/najmoprimca/zakupca zaključiti sa prodavateljem/najmodavcem/zakupodavcem pisani ugovor o posredovanju i dovršiti posredovanje za predmetnu nekretninu. Ukoliko prodavatelj / najmodavac / zakupodavac neće htjeti sklopiti s Posrednikom ugovor o posredovanju za predmetnu nekretninu tada ga Posrednik nije dužan dovesti u vezu sa zainteresiranom trećom osobom kupcem / najmoprimcem / zakupcem.

Članak 8.


Posrednik može odbiti sklapanje ugovora o posredovanju sa Nalogodavcem na temelju svoje slobodne procjene, a osobito: 

ako je Nalogodavac maloljetna osoba, osoba smanjene ili osoba ograničene poslovne sposobnosti, a valjano odobrenje / punomoć zakonskog zastupnika navedenih osoba ne postoji odnosno Posredniku nije predočeno,

ako postoji osnovana sumnja u svezi identiteta odnosno ako se identitet fizičke ili pravne osobe Nalogodavca ne može utvrditi ili su ti podaci neistiniti,


ako je nad Nalogodavcem pravnom osobom pokrenut postupak stečaja ili se iz poslovanja Nalogodavca može zaključiti da je nesposoban za
plaćanje posredničke naknade odnosno ako postoji bilo kakva dospjela nepodmirena obveza Nalogodavca prema Posredniku.


ISKLJUČIVI UGOVOR


Članak 9.


Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati ni jednog drugog Posrednika (isključivo
posredovanje). Isključivo posredovanje je obveza koja mora biti ugovorena posebnim ugovorom o posredovanju.

Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog Posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je tom Posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke naknade nije ugovorena, Nalogodavac je Posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od uobičajene tržišne posredničke naknade za posredovani posao.

Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice takvog ugovora.

IV
OBVEZE AGENCIJE I NALOGODAVCA


OBVEZE AGENCIJE


Članak 10.


1. Zaključiti ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi);

2. Nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;

3. Procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i sa istom upoznati nalogodavca;

4. Upozoriti nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;

5. Obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti nalogodavcu;

6. Upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;

7. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;

8. Omogućiti pregled nekretnina, organizaciju termina i vođenje razgledavanja;

9. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;

10. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su Agenciji poznate;

11. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;

12. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (predugovora i ugovora);

13. Posredovati pri primopredaji nekretnine;

14. U ime nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne porezne uprave i zemljišnoknjižnog odjela nadležnog suda;

Smatra se da je Agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

-neposredno odvela ili uputila nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,

-organizirala susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;

- nalogodavcu priopćila ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćila
točnu lokaciju tražene nekretnine.


OBVEZE NALOGODAVCA


Članak 11.


1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s Agencijom (standardni ili isključivi);

2. Dati Agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;

3. Obavijestiti Agenciju o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;

4. Osigurati Agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;

5. Odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao Agenciji
isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju);

6. Nadoknaditi Agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;

7. Obavijestiti Agenciju pisanim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog štetnog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane Agencije. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti Agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.


V
POSREDNIČKA NAKNADA


Članak 12.


Agencija stječe pravo na naknadu u nakon sklapanja ugovora za koji je posredovala, osim ako Agencija i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.

Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Agencija može naplatiti u visini stvarnih troškova, ako je to posebno
ugovoreno između posrednika i nalogodavca.

Nakon prestanka ugovora, Agencija ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora, ako ugovorom nije drukčije ugovoreno, i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica Agencijskog djelovanja
prije prestanka ugovora o posredovanju.


Ako Kupac u toku realizacije kupoprodaje nekretnine odustane ili otkaže narudžbu, dužan je Posredniku podmiriti posredničku proviziju u
cijelosti.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se
posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.


Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebnougovorenih.

Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje
se posredničkom tarifom.

VI
IZNOS NAKNADE


Članak 13.


KUPNJA


Posrednička naknada (provizija) iznosi minimalno 2% od postignute cijene nekretnine, s time da iznos provizije ne može biti manji od 650,00
EUR-a (4.897,43 kn) ili ako je Ugovorom drugačije ugovoreno.

PRODAJA


Posrednička naknada (provizija) iznosi minimalno 2% od postignute cijene nekretnine, s time da iznos provizije ne može biti manji od 650,00
EUR-a (4.897,43 kn) ili ako je Ugovorom drugačije ugovoreno.


ZAMJENA


Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla
zamjenom, minimalno 2% od postignute cijene nekretnine, s time da iznos provizije ne može biti manji od 650,00 EUR-a (4.897,43 kn) ili
ako je Ugovorom drugačije ugovoreno.

NAJAM/ZAKUP


Za zaključenje ugovora o najmu naplaćuje se minimalno 100% iznosa mjesečne najamnine ili ako je Ugovorom drugačije ugovoreno.


Pri zaključivanju ugovora od 12 do 59 mjeseci trajanja najma/zakupa naplaćuje se 100 % iznosa mjesečne najamnine ili ako je Ugovorom
drugačije ugovoreno.


Pri zaključivanju ugovora dužem od 60 mjeseci naplaćuje se posrednička naknada u iznosu od 150% mjesečne najamnine ili ako je Ugovorom
drugačije ugovoreno.

POSREDNIČKA
SATNICA


Posrednička satnica Agencije iznosi 35,00 EUR-a (263,71 kn).


PROMIDŽBA - PROMOCIJA


Cijena po satu za Promociju - Promidžbu iznosi 55,00 EUR-a (414,40 kn).


OGLAŠAVANJE


Cijena oglašavanja iznosi 135,00 EUR-a (1.017,16 kn) ili ako je Ugovorom drugačije ugovoreno.


TROŠKOVI


Troškove ovjera dokumenata, takse i ostale troškove snosi stranka.


NAPOMENA: Posrednik na cijene iskazanih posredničkih naknada obračunava PDV-e, te se isti dodaje na iskazane cijene usluga. Tečaj za konverziju iznosi: 7,53450 kn

VII
PRESTANAK UGOVORA


Članak
14.


Klijenti mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga.

Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi  Agenciji učinjene troškove. Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o
posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela
Agencija, dužan je Agenciji  nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.


Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom
bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.


Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao sporazumnim otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.


VIII
ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 15.


Za sve ostale odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju spora proizašlog iz ugovora o posredovanju između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan je Općinski
sud u Ivancu, osim ako ugovorne strane drugačije ne dogovore.

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Posrednika www.timnekretnine.hr i dostupni su u službenim prostorijama Posrednika.


Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta Posrednik će sastaviti u pismenom obliku i objaviti na način iz prethodnog stavka.

Ovi Opći uvjeti poslovanja Posrednika primjenjuju se od 02. siječnja2023. godine.U Ivancu, 02. siječnja 2023. godine.za TIM Nekretnine

Tomislav Kokotec, ovlašteni agent